Hvorfor en strategisk handleplan og hvad skal den bruges til?

For at lykkes med visionen og samtidig fortsat sikre, at DGI Storstrømmen er en organisation for foreningerne lokalt, vil vi være skarpe på vores pejlemærker og prioriteter i fremtiden. Derfor har vi i samarbejde med foreninger og andre lokale aktører inden for idræt og fællesskab i vores landsdel udviklet en strategisk handleplan for perioden 2019-2025. Handleplanen skal sikre:

 • at DGI’s nationale målsætninger giver mening i vores lokale kontekst
 • en fælles ramme og retning for det arbejde vi gør hver dag
 • at vi forstår hinandens valg og fravalg, og at vi taler samme sprog 
 • at vi kan øge det frivillige engagement i DGI Storstrømmen til gavn for idrætten lokalt, ved at være mere tydelige i forhold til, hvad vi arbejder med og hvorfor

Den strategiske handleplan bruges af bestyrelsen, udvalg og frivilliggrupper samt administrationen til at planlægge og gennemføre vores løbende arbejde. Bestyrelsen har ansvaret for, at handleplanen efterleves og eventuelt justeres i perioden, hvis der viser sig andre relevante behov i vores landsdel. Bestyrelsen forpligter sig til at afrapportere til årsmødet for det foregående år ift. handleplanens strategiske målsætninger.

Handleplanen er opdelt i fem strategiske områder, som vi har udvalgt som centrale for vores landsdel:

 • Foreningernes behov
 • Flere medlemmer
 • Unge
 • Seniorer
 • Outdoor Kyst

På baggrund af inddragelse af frivillige, foreninger og samarbejdspartnere i processen med at lave den strategiske handlingsplan, er det blevet tydeligt, at vi har især tre overordnede emner på tværs af alle vores indsatsområder og idrætter. Disse er:

 • Projekt og fundraising
 • Facilitere samarbejder på tværs
 • Sikre bedre kommunikation 

Disse tre behov gør sig alle tre gældende på tre niveauer; nemlig helt lokalt, på landsdelsniveau (DGI Storstrømmen) og på landsplan.