Vedtægter for DGI Sydøstjylland

Her kan du læse de gældende vedtægter, som DGI Sydøstjylland arbejder under.

§ 1 Navn og juridisk status

Landsdelsforeningens navn er DGI Sydøstjylland.

Stk. 2. DGI Sydøstjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed.

Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Sydøstjylland og DDS Sydøstjylland gennemført ved en fusion pr. 1. januar 2014.Medlemsforeningerne på fusionstidspunktet indgår i den nye sammenslutning.

§ 2 Hjemsted og geografisk område

DGI Sydøstjyllands hjemsted er placeriet i foreningens geografiske område. Placering
besluttes af bestyrelsen.

Stk. 2. DGI Sydøstjylland dækker geografisk kommunerne Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding og Vejle.

§ 3 Tilhørsforhold

DGI Sydøstjylland er medlem af DGI.

§ 4 Formål

DGI Sydøstjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI Sydøstjylland vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt.

§ 5 Medlemsforhold

Alle foreninger som tilslutter sig DGI Sydøstjyllands formål, og som efter DGI Sydøstjyllands skøn er tilskudsberettigede efter folkeoplysningsloven, kan være medlemmer af DGI Sydøstjylland. Foreningerne skal have hjemsted inden for DGI Sydøstjyllands geografiske område. Bestyrelsen kan dog dispensere fra kravet om hjemsted.

Stk. 2. Endvidere kan alle frie skoler som tilslutter sig DGI Sydøstjyllands formål være medlemmer. Ved frie skoler forstås efterskoler, højskoler, frie grundskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler. Tilsvarende kan skydebaneforeninger være medlem, men opgør ikke medlemmer og har ikke stemmeret.

Stk. 3. En skytteforening skal for at være medlem af DGI Sydøstjylland i sine vedtægter have en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.”

Stk. 4. Landsdelsbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse af medlemmer.


Stk. 5. En forening eller fri skole, som ikke optages, kan indbringe afgørelsen for det førstkommende årsmøde.

Stk. 6. Medlemmer af DGI Sydøstjylland er forpligtet til at foretage indberetning om medlemsforhold m.m.

Stk. 7. En forening, der er medlem af DGI, er forpligtet til at følge de regler og bestemmelser, som er gældende for DGI, uanset om disse er fastsat på landplan eller landsdelsplan. Dette gælder også regler om afgørelse af konflikter og overtrædelse af regler samt idømmelse af sanktioner. Sanktioner kan pålægges en forening eller idrætsudøvere og ledere, der er medlem af eller er aktive i en forening, og en udelukkelse kan have virkning for alle eller bestemte aktiviteter under DGI.

Stk. 8. Udmeldelse skal ske skriftligt til landsdelsbestyrelsen med seks måneders varsel til den 1. januar. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Eventuelt skyldigt beløb til DGI eller DGI Sydøstjylland skal være betalt senest på udmeldelsestidspunktet. Eventuelt optagne lån gennem DGI skal være indfriet senest på udmeldelsestidspunktet. Senest på udmeldelsestidspunktet tilbageleveres hvad medlemmet måtte have modtaget til låns af DGI Sydøstjylland.

Stk. 9. Medlemmer kan udelukkes midlertidigt, såfremt medlemmet ikke betaler kontingent eller ikke foretager medlemsindberetning. Beslutning herom træffes af landsdelsbestyrelsen, og den udelukkede forening har ikke krav på at få dette prøvet på et årsmøde.

Stk. 10. Medlemmer kan ekskluderes, hvis medlemmet groft eller gentagne gange overtræder DGI Sydøstjyllands regler og bestemmelser. Tilsvarende gælder hvis medlemmet groft eller gentagne gange handler til skade for DGI Sydøstjylland.

Stk. 11. Landsdelsbestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion. Afgørelse må ikke træffes før det pågældende medlem er blevet hørt i sagen. Afgørelsen meddeles skriftligt og skal være begrundet.

Stk. 12. Den ekskluderede medlemsforening kan få sin sag behandlet på førstkommende årsmøde. Krav om behandling af eksklusionen på årsmødet har ikke opsættende virkning medmindre landsdelsbestyrelsen beslutter andet.

§ 6 Kontingent

Medlemmer betaler kontingent til DGI Sydøstjylland. Kontingentet fastsættes hvert år på årsmødet for det kommende år.

§ 7 Årsmødet

Årsmødet er DGI Sydøstjyllands højeste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes hvert år i november måned. Årsmødet indkaldes med seks ugers varsel ved udsendelse af e-mail til medlemsforeningerne og ved bekendtgørelse på DGI Sydøstjyllands hjemmeside.

Stk. 2. Stemmeberettigede ved DGI Sydøstjyllands årsmøde er:

 • Medlemmer af landsdelsbestyrelse – udvalg og kompetencegrupper
 • Alle medlemsforeninger med det antal delegerede, som deres senest indberettede antal aktivitetsmedlemmer berettiger til, jf. stk. 3.
 • Frie skoler har hver en delegeret.
 • Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt, og kun fremmødte over 16 år er stemmeberettigede.

Stk. 3. Hver af de tilsluttede foreninger har stemmeberettigede repræsentanter som følger: 0-100 medlemmer har 2 stemmer, 101-200 medlemmer har 3 stemmer, 201-300 medlemmer har 4 stemmer, 301-400 medlemmer har 5 stemmer, 401-500 medlemmer har 6 stemmer og flere end 500 medlemmer har 7 stemmer.

Stk. 4. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal som minimum omfatte:

 • Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere.
 • Landsdelsbestyrelsens beretning.
 • Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 • Indkomne forslag.
 • Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 • Valg af:

-        Landsdelsformand på lige år

-        Næstformand på ulige år

-        2 landsdelsbestyrelsesmedlemmer på lige år

-        2 landsdelsbestyrelsesmedlemmer på ulige år

-        1. og 2. suppleant til bestyrelsen

-        1 kritisk revisor (1 i lige år og 1 i ulige år)

-        1 revisorsuppleant

 • Eventuelt.

Stk. 5. Valgbar til landsdelsbestyrelsen er ethvert myndigt medlem af en DGI Sydøstjylland medlemsforening. Ansatte i landsdelsforeningens administration kan ikke vælges til landsdelsbestyrelsen. 

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal være DGI Sydøstjyllands kontor i hænde senest fire uger inden årsmødets afholdelse.

Stk. 7. Endelig dagsorden, regnskab og eventuelle indkomne forslag skal lægges på DGI Sydøstjyllands hjemmeside senest 14 dage inden det ordinære årsmøde.

Stk. 8. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal med mindre andet fremgår af vedtægterne. 

Stk. 9. Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte stemmeberettigede. Alle medlemmer af medlemsforeningerne har ret til at overvære årsmødet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøde

Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde når mindst 1/5 af medlemsforeningerne fremsætter et begrundet forslag til behandling på et sådant møde, eller når landsdelsbestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2. Ønske om ekstraordinært årsmøde fremsendes til DGI Sydøstjyllands kontor. Landsdelsbestyrelsen indkalder senest 14 dage efter at ønsket er modtaget til ekstraordinært årsmøde. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest seks uger efter, at ønsket herom er modtaget. Indkaldelsesvarslet er mindst fire uger.

Stk. 3. Ekstraordinært årsmøde afvikles efter samme regler som ordinært årsmøde med de fornødne afvigelser.

§ 9 Landsdelsbestyrelsen

Landsdelsbestyrelsen er DGI Sydøstjyllands daglige ledelse og den højeste myndighed mellem to årsmøder. Landsdelsbestyrelsen består af formand, næstformand og 4 menige medlemmer. Ud over de nævnte seks bestyrelsesmedlemmer er formanden for landsdelens skydeudvalg indtil udgangen af 2023 født menigt medlem af landsdelsbestyrelsen.

Stk. 2. Valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer er to år.

Stk. 3. Der vælges en første og en anden suppleant til bestyrelsen for et år ad gangen.

Stk. 4. Indtræder en suppleant i landsdelsbestyrelsen, skal der foretages valg om posten ved førstkommende årsmøde.

§ 10 Landsdelsbestyrelsens arbejde

Landsdelsforeningens ledelse varetages af landsdelsbestyrelsen, og landsdelsbestyrelsen kan foretage alle dispositioner, som er nødvendige i den forbindelse.

Stk. 2. Landsdelsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fastsætter kommissorier eller lignende for landsdelsforum, udvalg og kompetencegrupper.

Stk. 3. Landsdelsbestyrelsen sikrer at der tages referat af årsmøder, møder i Landsdelsforum og bestyrelsesmøder.

Stk. 4. Landsdelsbestyrelsen repræsenterer DGI Sydøstjylland udadtil, og fører forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer m.m. samt indgår aftaler.

Stk. 5. Landsdelsbestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg og kompetencegrupper, jf. § 12.

Stk. 6. Landsdelsbestyrelsen ansætter en direktør med det overordnede administrative ansvar for alle forhold vedrørende DGI Sydøstjyllands drift. Direktøren har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af DGI Sydøstjyllands øvrige personale.

Stk. 7. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende

§ 11 Tegningsret

DGI Sydøstjylland tegnes af landsdelsbestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren.

Stk. 2. Ved dispositioner om fast ejendom, herunder erhvervelse, afhændelse, samt ved optagelse af lån og pantsætning tegnes DGI Sydøstjylland af hele landsdelsbestyrelsen.

Stk. 3. Landsdelsbestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt.

§ 12 Udvalg

Til varetagelse af de enkelte aktiviteter og opgaver kan landsdelsbestyrelsen oprette
aktivitetsudvalg, tværgående udvalg samt andre fora og kompetencegrupper. Under ansvar for landsdelsbestyrelsen leder disse organer de pågældende aktiviteter på grundlag af DGI Sydøstjyllands vedtægter, kommissorier og lignende, retningslinjer og budget.

Stk. 2. Landsdelsbestyrelsen fastlægger sammensætningen af de enkelte organer. 

Stk. 3. Som led i fusionen med den tidligere DDS landsdel er der indgået en fusionsaftale, som giver nogle overgangsregler gældende til udgangen af 2023. Der skal i denne periode være et skydeudvalg hvis medlemmer er valgt af skytteforeningerne. Antal medlemmer i skydeudvalget fastsættes af udvalget selv. Det er også intentionen, at der efter overgangsperioden skal være et skydeudvalg.

Stk. 4. Udvalg og kompetencegrupper udarbejder selv handleplan og forretningsorden, som skal godkendes af landsdelsbestyrelsen.

§ 13 Landsdelsforum

DGI Sydøstjyllands Landsdelsforum består af landsdelsbestyrelsen og formændene for de enkelte aktivitetsudvalg, tværgående udvalg og kompetencegrupper. Landsdelsbestyrelsen kan indbyde andre til at deltage.

Stk. 2. Landsdelsforum holder minimum 2 møder årligt. Landsdelsbestyrelsen står for indkaldelse senest tre uger inden afholdelse.

Stk. 3. Landsdelsforum er et dialogforum, og har ikke beslutningskompetence. 

§ 14 Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet (årsrapporten) revideres af en statsautoriseret revisor, samt af de kritiske revisorer. Den statsautoriserede revisor antages af bestyrelsen. De kritiske revisorer vælges af årsmødet.

§ 15 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på årsmøde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er herfor.

Stk. 2. Beslutning om sammenslutning med eller optagelse af andre organisationer skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 16 Opløsning

Beslutning om opløsning af DGI Sydøstjylland træffes på to på hinanden følgende årsmøder, der ligger med mindst fire og højest otte ugers mellemrum.

Stk. 2. På det første af de to årsmøder skal opløsningen godkendes ved at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er herfor. Ved det andet årsmøde er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsningen.

Stk. 3. I tilfælde af DGI Sydøstjyllands opløsning tilfalder den eventuelle formue DGI til anvendelse til et almennyttigt formål.

Således vedtaget på ekstraordinært årsmøde i DDS Sydøstjylland den 27. november 2013 og på DGI Sydøstjyllands årsmøde den 27. november 2013.

Ændret på ordinært årsmøde 27. november 2014.