Overblik over kommunale støttemuligheder til kurser og foreningsudvikling

Hver af vores otte østjyske kommuner har forskellige måder at yde tilskud på. Du finder her et overblik over støttemulighederne, hvis du eller en anden fra din forening skal på kursus, eller hvis I ønsker midler til udvikling af jeres forening.

Værd at vide er det også, at kommunerne ind i mellem ændrer reglerne for deres tilskud, men vi prøver hele tiden at være ajour her på siden.

Understående er gældende pr. 1. september 2021.

Favrskov Kommune

Yder ikke tilskud til kurser.

Til nye initiativer med folkeoplysende formål kan du imidlertid søge tilskud fra Start- og udviklingspuljen. Tilskuddet kan søges løbende af foreninger og andre, og bliver behandlet af Folkeoplysningsudvalget.

Læs mere om Start- og udviklingspuljen >>

I 2021 er der et specielt tilskud til start af E-sport – se mere: Støtte til E-sport

Norddjurs Kommune

Yder tilskud til rejse- opholds- og kursusudgifter samt udgifter til kursusmateriale.

Kriterier og principper for tildeling:

 • Egenbetaling på 250 kr.
 • Kursusudgift på maks. 6.000 kr./kursus indgår i puljen
 • Kurser i udlandet støttes med maksimalt 1.000 kr. pr. deltager
 • Der ydes maksimalt 50 procent af kursusudgifter
  Størrelsen på puljen udgør i 2021 kr. 206.000, så hvis der er ansøgninger over dette beløb, bliver det ansøgte beløb beskåret forholdsmæssigt. Der er ansøgningsfrist 1. februar.
  Læs mere om tilskudmulighederne >>

Kommunen har desuden en række puljer under Kultur- og fritidsudvalget, der kan være interessante, fx Udviklingspuljen, Idræts- og fritidspuljen og Kunst- og kulturpuljen.

Læs mere om puljerne >>

Odder Kommune

Yder tilskud til trænere og instruktører, der har været på lederuddannelse under Odderordningen.

Der var afsat 214.00 kr. i 2021, som bliver fordelt mellem det samlede ansøgerantal, hvorfor der ikke på forhånd kan siges, hvor stort et tilskud, der gives. Der gives tilskud til kursusudgiften, men der gives ikke tilskud til diæter, tøj og uniformer.

Læs mere om Odderordningen >>

Kommunen har desuden en udviklingspulje under Folkeoplysningsudvalget, der kan søges løbende
Puljen giver tilskud til nye og tværgående aktiviteter.

Læs mere om Udviklingspuljen >>

Randers Kommune

Yder tilskud i henhold til Randersordningen med 75 procent af udgifterne til kurser i Danmark for nuværende og kommende ledere, trænere og instruktører. Kurserne skal være arrangeret af en lands-, distrikts- eller kredsunion inden for foreningens område.

Der kan endvidere, efter forudgående ansøgning til og godkendelse fra Kultur- og fritidsafdelingen, ydes tilskud til kurser, der udbydes af andre kursusudbydere end landsorganisationer m.v., hvis kurserne falder inden for foreningens almindelige formål og aktiviteter.

Tilskuddet ydes på baggrund af ansøgning, der indtastes via foreningsportalen løbende ved afslutning af et kvartal og senest den 31. december. Ansøgning indsendes, når udgifterne er afholdt og kurserne er gennemført.

Læs mere om Randersordningen >>

Folkeoplysningsudvalget i Randers Kommune disponerer desuden over en udviklingspulje, der hvert år er på 400.000 kr. 

Læs mere om Udviklingspuljen >>

Samsø Kommune

Yder ikke tilskud til kurser og til udvikling af idrætsforeninger.

Social- og Kulturudvalget råder over en årlig tilskudspulje, der giver mulighed for at yde tilskud til kulturelle aktiviteter og projekter på Samsø.

Læs mere om puljen til kulturelle aktiviteter >>

Skanderborg Kommune

Yder tilskud til kurser for trænere og ledere, der er arrangeret på landsdels- eller landsplan.

Der ydes tilskud efter faktisk afholdt kursus med maks. 85 procent – dog maks. 1.000 kr. pr. kursus/deltager – med udbetaling én gang årligt.

 • Der ydes tilskud efter fradrag af andre tilskud
 • Der ydes ikke transporttilskud
 • Der ydes ikke tilskud til kurser i udlandet eller til højere videregående uddannelser
  Tilskuddet tildeles via ansøgning i perioden 15. december - 15. januar

Folkeoplysningsudvalget råder desuden over en udviklingspulje, der kan søges af såvel etablerede foreninger som selvorganiserede grupper, og prioriteres til udvikling af aktiviteter, projekter, organisationsformer m.v., der har et folkeoplysende sigte.
Ansøgninger modtages og behandles løbende.
Læs mere om tilskudsmulighederne og Udviklingspuljen >>

Idrætsrådet i Skanderborg Kommune har en idrætspulje, som foreningerne kan søge til nye initiativer

Læs mere om idrætspuljen her

Syddjurs Kommune

Yder tilskud til kurser og uddannelse på 75 procent af kursusafgiften – dog maks. 1.500 kr. pr. deltager pr. år. Der skal søges tilskud inden kursets start
Læs mere om detaljerne her Leder- og træneruddannelse -tilskud

Kommunen har desuden tre puljer indenfor kultur- og fritidsområdet; Kulturpuljen, Talentpuljen og Udviklingspuljen.

Læs mere om puljerne >>

Aarhus Kommune

Tilskud administreres af Idrætssamvirket Aarhus. Tilskuddet der delt op to kategorier; eksterne kurser og interne kurser.

Eksterne kurser (udenfor foreningens egne fysiske rammer af ekstern arrangør)

 • Der kan ydes et tilskud på maks. 75 procent af kursusprisen – dog maks. 290 kr. pr. kursusdag (en kursusdag er min. 3 timers undervisning)
 • Kurser med flere end fire overnatninger vurderes særskilt.
 • Bemærk, at tilskud udbetales i to rater og at tilskuddet kan blive reduceret i 2. rate.
 • Tilskuddet kan max. udgøre foreningens afholdte nettoudgifter.

Interne kurser (arrangeret af egen forening)

Der kan ydes tilskud på 75 procent af nettoudgiften for kurset – dog maks. 3000 kr. pr. kursus. Der ydes tilskud til instruktørudgifter (løn, kørsel m.v.), forplejning, materialer m.v.

Tilskuddet tildeles via ansøgning. Der er løbende ansøgningsfrist.

Idrætssamvirket Aarhus råder desuden over en pulje for nye initiativer og udvikling i idrætsforeninger i Aarhus Kommune.

Læs mere om tilskudsmulighederne og Puljen for nye initiativer og udvikling i idrætsforeninger i Aarhus Kommune >>

Aarhus Kommune administrerer selv en række puljer, der tilbyder forskellige former for tilskud, støtte og puljer til foreninger.

Læs mere om puljerne >>