Vedtægter

DGI Storkøbenhavns gældende vedtægter
(Sidst ændret marts 2023)

(Download vedtægterne)     

 • 1 Navn og juridisk status

Landsdelsforeningens navn er DGI Storkøbenhavn.

Stk. 2. DGI Storkøbenhavn er en forening og er en selvstændig juridisk person.

Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Storkøbenhavn og DDS Storkøbenhavn gennemført ved en fusion pr. 1. januar 2014.

 • 2 Hjemsted og geografisk område

DGI Storkøbenhavns hjemsted er Københavns kommune.

Stk. 2. DGI Storkøbenhavn dækker geografisk kommunerne: Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Rødovre, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og København.

 • 3 Tilhørsforhold

DGI Storkøbenhavn er medlem af DGI.

 • 4 Formål

DGI Storkøbenhavn vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI Storkøbenhavn vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt.

 • 5 Medlemsforhold

Alle foreninger som tilslutter sig DGI Storkøbenhavns formål og som efter DGI Storkøbenhavns skøn er tilskudsberettigede efter folkeoplysningsloven, kan være medlemmer af DGI Storkøbenhavn.

Stk. 2. Endvidere kan alle frie skoler som tilslutter sig DGI Storkøbenhavn formål være medlemmer. Ved frie skoler forstås efterskoler, højskoler, frie grundskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler. Tilsvarende kan skydebaneforeninger være medlem, men opgør ikke medlemmer og har ikke stemmeret.

Stk. 3. En forening, der har skydning som aktivitet, skal for at være medlem af DGI Storkøbenhavn i sine vedtægter have en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.”

Stk. 4. Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse af medlemmer.

Stk. 5. En forening eller fri skole, som ikke optages, kan indbringe afgørelsen for den førstkommende Generalforsamling.

Stk. 6. Medlemmer af DGI Storkøbenhavn er forpligtet til at sende indberetning om medlemsforhold m.m. efter gældende retningslinjer senest på den meddelte dato. Hvis denne indberetning om medlemsforhold ikke er DGI Storkøbenhavn i hænde senest 6 uger efter ovennævnte frist kan foreningen ekskluderes som medlem af DGI Storkøbenhavn.

Stk. 7. En forening, der er medlem af DGI Storkøbenhavn, er forpligtet til at følge de regler og bestemmelser, som er gældende for DGI, uanset om disse er fastsat på landsplan eller landsdelsplan. Dette gælder også regler om afgørelse af konflikter og overtrædelse af regler samt idømmelse af sanktioner. Sanktioner kan pålægges en forening eller idrætsudøvere og ledere, der er medlem af eller er aktive i en forening, og en udelukkelse kan have virkning for alle eller bestemte aktiviteter under DGI.

Stk. 8. Udmeldelse skal ske skriftligt til Bestyrelsen med tre måneders varsel til den 1. januar. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Eventuelt skyldigt beløb til DGI eller DGI Storkøbenhavn skal være betalt senest på udmeldelsestidspunktet. Eventuelt optagne lån gennem DGI skal være indfriet senest på udmeldelsestidspunktet. Senest på udmeldelsestidspunktet tilbageleveres hvad medlemmet måtte have modtaget til låns af DGI Storkøbenhavn.

Stk. 9. Medlemmer kan udelukkes midlertidigt, såfremt medlemmet ikke betaler kontingent eller ikke foretager medlemsindberetning. Beslutning herom træffes af bestyrelsen og den udelukkede forening har ikke krav på at få dette prøvet på Generalforsamlingen.

Stk. 10. Medlemmer kan ekskluderes, hvis medlemmet groft eller gentagne gange overtræder DGI Storkøbenhavns regler og bestemmelser. Tilsvarende gælder hvis medlemmet groft eller gentagne gange handler til skade for DGI Storkøbenhavn.

Stk. 11. Bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion. Afgørelse må ikke træffes før det pågældende medlem er blevet hørt i sagen. Afgørelsen meddeles skriftligt og skal være begrundet.

Stk. 12. Den ekskluderede medlemsforening kan få sin sag behandlet på førstkommende Generalforsamling. Krav om behandling af eksklusionen på Generalforsamling har ikke opsættende virkning medmindre bestyrelsen beslutter andet.

 • 6 Kontingent

Medlemmer betaler kontingent til DGI Storkøbenhavn. Kontingentets størrelse fastsættes på Generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter regler for kontingentets betaling.

 • 7 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er DGI Storkøbenhavn højeste myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med fire ugers varsel ved udsendelse af e-mail til medlemsforeningerne og ved bekendtgørelse på DGI Storkøbenhavns hjemmeside.

Stk. 2. Stemmeberettigede ved landsdelsforeningens generalforsamling er bestyrelsen, 2 repræsentanter fra hver forening, 1 repræsentant fra hvert af landsdelsforeningens idrætsudvalg, 1 repræsentant fra hvert af landsdelsforeningens faste udvalg. Stemmeretten kan kun bruges ved personligt fremmøde. Medlemmer som har skyldigt kontingent har ikke stemmeret.

Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt, og kun fremmødte over 16 år er stemmeberettigede.

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære Generalforsamling skal som minimum omfatte:

 • Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse.
 • Indkomne forslag.
 • Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af:

- Formand (lige år)

- Næstformand (ulige år)

- Bestyrelsesmedlemmer (to-tre i lige år og to-tre i ulige år)

- To suppleanter til bestyrelsen (hvert år) 

- To kritiske revisorer (hvert år)

 • Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være DGI Storkøbenhavns kontor i hænde senest tre uger inden.

Stk. 5. Endelig dagsorden, regnskab og eventuelle indkomne forslag skal lægges på DGI Storkøbenhavns hjemmeside senest 14 dage inden den ordinære Generalforsamling.

Stk. 6. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal med mindre andet fremgår af vedtægterne. 

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede. Alle medlemmer af medlemsforeningerne, har ret til at overvære Generalforsamlingen.

 • 8 Ekstraordinær Generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter et begrundet forslag til behandling på et sådant møde, eller når Bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2. Ønske om ekstraordinær Generalforsamling fremsendes til DGI Storkøbenhavns kontor. Bestyrelsen indkalder senest 14 dage efter at ønsket er modtaget til ekstraordinær Generalforsamling. Den ekstraordinære Generalforsamling skal afholdes senest otte uger efter, at ønsket herom er modtaget. Indkaldelsesvarslet er mindst to uger.

Stk. 3. Ekstraordinær Generalforsamling afvikles efter samme regler som ordinær Generalforsamling med de fornødne afvigelser.

 • 9 Bestyrelsen

Bestyrelsen er DGI Storkøbenhavns daglige ledelse og den højeste myndighed mellem to Generalforsamlinger. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og fire til seks menige medlemmer. Ud over de nævnte seks til otte bestyrelsesmedlemmer, er formanden, eller en fast repræsentant for formandsskabet, for DGI Storkøbenhavns skydeudvalg indtil udgangen af 2023 født menigt medlem af Bestyrelsen.

Stk. 2. Valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer er to år.

Stk. 3. Der vælges en første og en anden suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen.

Stk. 4. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, skal der foretages valg om posten ved førstkommende generalforsamling.

 • 10 Bestyrelsens arbejde

Landsdelsforeningens ledelse varetages af bestyrelsen, og bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, som er nødvendige i den forbindelse.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og godkender forretningsordener for valgte udvalg og kommissorier for nedsatte udvalg.

Stk. 3. Bestyrelsen sikrer at der tages referat af Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Stk. 4. Bestyrelsen repræsenterer DGI Storkøbenhavn udadtil, og fører forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer m.m. samt indgår aftaler.

Stk. 5. Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg og andre fora, jf. § 12.

Stk. 6. Bestyrelsen ansætter en direktør med det overordnede administrative ansvar for alle forhold vedrørende DGI Storkøbenhavns drift. Direktøren har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af DGI Storkøbenhavns øvrige personale.

Stk.7: Bestyrelsen skal godkende samarbejdsaftaler for aktivitetssamarbejder med andre landsdelsforeninger, hvori DGI Storkøbenhavn indgår.

 • 11 Tegningsret

DGI Storkøbenhavn tegnes af bestyrelsens formand eller næstformanden ifølge med et yderligere bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Ved dispositioner om fast ejendom, herunder erhvervelse, afhændelse, samt ved optagelse af lån og pantsætning tegnes DGI Storkøbenhavn af hele Bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt.

 • 12 Idrætsudvalg

Til varetagelse af aktiviteterne i DGI Storkøbenhavn oprettes et antal idrætsudvalg. Oprettelse eller nedlæggelse af et idrætsudvalg besluttes af bestyrelsen. Oprettelse og nedlæggelse af udvalg kan indankes for førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Som led i fusionen med DDS Storkøbenhavn er der indgået en fusionsaftale, som giver nogle overgangsregler gældende til udgangen af 2023. Der skal i denne periode være et skydeudvalg, hvis medlemmer er valgt af foreningerne med skydning som aktivitet. Antal medlemmer i skydeudvalget fastsættes af udvalget selv. Det er også intentionen, at der efter overgangsperioden skal være et skydeudvalg.

Stk. 3. Ledelsen af et idrætsudvalg kan varetages af en formand eller et formandskab på op til tre personer. Formand/formandskabet bliver valgt for en 2-årig periode.

Stk. 4. Formand/formandskab for et idrætsudvalg vælges på et idrætsmøde, der afholdes hvert år inden generalforsamlingen. Til idrætsmødet indkaldes medlemsforeninger, der har registreret medlemmer i den pågældende idræt.

Stk. 5. I tilfælde af idrætsudvalgs-formandens/formandskabets forfald, udpeger udvalget en ny formand/formandskab. Overdrages formandskabet i et idrætsudvalg, skal dette meddeles bestyrelsen. Den udpegede udvalgsformand/ formandskab, er på valg ved førstkommende idrætsmøde og vælges frem til næste ordinære valg.

Stk. 6. Idrætsudvalgene arbejder som åbne udvalg, men er forpligtet til løbende at holde bestyrelsen informeret om udvalgets sammensætning og organisering.

Stk. 7. Er der i en idræt ikke basis for oprettelse af idrætsudvalg kan bestyrelsen oprette et idrætsnetværk jf. § 10 stk. 5.

 • 13 Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet (årsrapporten) revideres af en statsautoriseret revisor, samt af de kritiske revisorer. Den statsautoriserede revisor antages af bestyrelsen. De kritiske revisorer vælges af Generalforsamlingen.

 • 14 Fonde

DGI Storkøbenhavn kan oprette fonde. Der udarbejdes særskilte vedtægter for disse.

 • 15 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på Generalforsamlingen, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er herfor.

Stk. 2. Beslutning om sammenslutning med eller optagelse af andre organisationer skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer.

 • 16 Opløsning

Beslutning om opløsning af DGI Storkøbenhavn træffes på to på hinanden følgende Generalforsamlinger, der ligger med mindst fire og højest otte ugers mellemrum.

Stk. 2. På det første af de to Generalforsamlinger skal opløsningen godkendes ved at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er herfor. Ved den anden Generalforsamling er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsningen.

Stk. 3. I tilfælde af DGI Storkøbenhavns opløsning tilfalder den eventuelle formue DGI til anvendelse til et almennyttigt formål.

(Vedtaget af DGI Storkøbenhavns ordinære generalforsamling den 26. marts 2015.)