Skattefradrag for pengegaver

Ligningslovens § 8 A giver skatteydere ret til fradrag for pengegaver til foreninger og institutioner, hvis midler anvendes til alment velgørende formål.

Den mulighed benytter foreninger, for eksempel når de skal indsamle store beløb til idrætsbyggeri.

Gavegrænse og bundgrænse på kr. 500 bortfaldt pr. 1.1.2012. Det betyder, at man kan opnå fuldt fradrag for gaver op til kr. 15.900. Det er IKKE fradraget, der er ændret, det er bundgrænsen, der er bortfaldet. 

I praksis foregår det sådan:

  • Bidragyderen indbetaler sin pengegave til DGI og udtrykker ønske om hvad han eller hun ønsker at støtte.
  • Senest den 1. november ansøger foreningen DGI om støtte, for eksempel til en idrætshal.
Indbetal online og få fradrag på selvangivelsen:
Hvis du indbetaler online (betal med Dankort eller eDankort), er beløbet fradragsberettiget.
Hvis du ønsker det, indberettes beløbet automatisk til Skattestyrelsen, så det kommer med på din selvangivelse.
 
Yderligere oplysninger: 
Foreningens kasserer kan få yderligere oplysning om skattefradrag for pengegaver hos idrætschefen i den landsdelsforening, hvor foreningen hører hjemme, eller hos regnskabschefen i DGI, tlf.: 79 40 40 10.
 

Uddrag af lovens tekst:

Ligningslovens § 8A er senest ændret den 15. december 2006.

Stk. 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Det er en forudsætning for fradrag, at gaven til den enkelte forening, stiftelse, institution m.v. i det pågældende indkomstår har andraget mindst 500 kr. Fradrag kan endvidere kun indrømmes for det beløb, hvormed de gaver, som herefter kommer i betragtning, tilsammen overstiger 500 kr. årligt, og det kan ikke udgøre mere end et grundbeløb på 7.850 kr., som reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede fradragsret er betinget af, at told- og skatteforvaltningen for det kalenderår, hvori gaven ydes, har godkendt den pågældende forening m.v. som berettiget til at modtage gaver med den virkning, at gavebeløbet kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 1. Stk. 4. Endelig er fradrag betinget af, at foreningen m.v. har indberettet indbetalingen til told- og skatteforvaltningen, jf. § 8 Æ i skattekontrolloven.