Finansiering af faciliteter og anlæg

Her får du en guide til at søge midler og fundraise, når din forening skal i gang med et bygge- eller anlægsprojekt.

Når din forening skal planlægge et byggeprojekt, er det vigtigt at I skaffer jer et overblik over viften af finansieringsmuligheder. Der er flere måder at rejse midler til byggeprojekter, og det vil ofte være tilfældet at man benytter flere muligheder i løbet af processen.

Hvis din forening ønsker at bruge forskellige metoder til finansieringen, kan I med fordel starte med at udarbejde en plan for, hvordan midlerne skal rejses og hvornår I vil bruge de forskellige tilgange.

Altså først et overblik, så en plan. 

Eksempler på kommunale puljer

Kommunernes puljer kan hedde noget forskelligt, men støtter samme formål. Her er nogle eksempler:

Anlægspulje: En pulje, der understøtter anlægsprojekter (nybyggeri, renovering og ombygning), som eksempelvis medvirker til en positiv udvikling af kommunen.

Haltilskudsmodel: Tilskud til diverse udviklingsprojekter, energioptimering m.v.

Udviklingspulje: Kan yde støtte til et forprojekt. Støtte til at få projektet beskrevet og dokumenteret behovet for visionen.

Strakspulje: Støtter mindre hurtige projekter.

Grønne puljer: Støtter klimavenlige projekter.

Medfinansieringspulje: Kan for eksempel støtte foreninger og selvejende haller med tilskud, som tager afsæt i kommunens fritids- og folkeoplysningspolitik. Der et tale om medfinansering og kommunen forudsætter, at ansøger også søger supplerende finansieringsmuligheder.

Landistriktspulje: Støtter som oftest hurtigt gennemførte projekter og forsøgs- og udviklingsprojekter.

Moderniseringspulje: Støtte modernisering af centre, så de i højere grad kan klare sig selv.

Forsamlingshuspulje: Støtter selvejende og foreningsdrevne forsamlingshuse.

Hent midler og råd hos kommunen

Som noget af det første er det oplagt at undersøge foreningens muligheder for at hente hjælp til facilitetsudvikling hos kommunen. I mange kommuner kan foreninger få hjælp til rådgivning og/eller proces og/eller finansiering af elementer i udviklingsplanen og måske endda efterfølgende til etablering af anlægget.

Der er 98 forskellige kommuner i Danmark og stort set lige så mange måder, hvorpå kommunen kommunikerer mulighederne for hjælp.

Forundersøgelse

Hvis I ikke allerede har lavet en forundersøgelse, kan det som start på jeres udviklingsprojekt være en god idé at ansøge om støtte til en forundersøgelse. Forundersøgelsen skal dokumentere, at der er et reelt behov for jeres udviklingsplaner.

En forundersøgelse kan indeholde følgende områder:

  • Analyse af lokalområdets demografiske sammensætning.
  • Analyse af den nuværende kapacitetsdækning og det fremtidige behov for kapacitetsdækning.
  • Interessenternes ønsker og behov. Tænk her både foreninger, organiserede brugere, skoler og institutioner, selvorganiserede brugere, nye potentielle brugergrupper, erhvervsliv, turismeaktører, kirke m. fl. Det er vigtigt, at få mange forskellige aktører i lokalsamfundet med i projektet.
  • Anlægsinvestering og det fremadrettede driftsbudget.
  • Mission, vision, værdier og konkrete handlingsplaner.
  • Potentialer og perspektiver i udviklingsplanen.

Ansøgning om midler til realisering af jeres udviklingsplan

Når jeres forundersøgelse er færdig, vil den kunne danne baggrund for den videre dialog med kommunen om at skaffe midler til realisering af selve udviklingsplanen. Forprojektet vil ofte være det materiale, der danner baggrund for blandt andet kommunens vurdering af projektets realiserbarhed og eventuelle støtte til etablering og drift.