Skolelærerparagraffen

Er du træner, leder eller bestyrelsesmedlem, så har du ansvar for foreningens medlemmer. Og dem, du er betroet et ansvar overfor, må du - ifølge straffelovens §223, den såkaldte skolelærerparagraf - ikke have et seksuelt forhold med, hvis de er under 18 år.

Sådan står der i straffeloven

§ 223 Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

§ 225 Bestemmelserne i §§ 216-224 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje.

”Hun begyndte,” ”Han ville gerne” eller ”Vi er forelskede i hinanden.”

Disse udsagn betyder ikke noget for fortolkningen af paragraf 223 i straffeloven - skolelærerparagraffen eller betroelsesparagraffen, som den også kaldes. Paragraffen skal beskytte børn og unge under 18 år imod seksuelle forhold med de voksne, som har ansvar for deres undervisning, opdragelse eller træning i en idrætsforening.

Ifølge juridisk chef og advokat hos DGI Steen F. Andersen så er det værd at være opmærksom på, at det i alle de tilfælde, hvor man har ansvar for børn og unges tarv, er ulovligt at have et seksuelt forhold til dem. Også hvis det foregår mellem en 19-årig træner og et medlem på 17 år, som ellers kan virke jævnbyrdige.

”Der er ingen tvivl om, at straffen vil være mildere, hvis det er et jævnbyrdigt forhold, hvor begge parter er glade for relationen, men det er stadig nødvendigt, at træneren eller deltageren flyttes til et andet hold, så træneren ikke længere har en betroet rolle i forhold til medlemmet. Alt andet er ulovligt,”pointerer han. 

Rollen i forhold til medlemmet er afgørende  

Man har en betroet relation, når man har et ansvar for et medlem under 18 år i foreningen. Det gælder både som træner og hjælpetræner, eller bestyrelsesmedlem eller som formand i en afdeling i en idrætsforening.

Er du derimod træner for pigernes håndboldhold, så er du ikke ansvarlig for drengene på fodboldholdet. Der gælder den almindelige lovgivning, og at din partner skal være ældre end 15 år.

 ”Når skolelærerparagraffen også omfatter for eksempel ledere eller bestyrelsens medlemmer, er det fordi de har et overordnet ansvar for de medlemmer, som de har i deres varetægt,” siger Steen F. Andersen.  

Derfor har bestyrelsen også et ansvar for at gribe ind, hvis de får kendskab til, at der er et forhold i foreningen, som bryder med § 223.

"Det er bestyrelsens ansvar, at lovgivningen bliver overholdt, så selv om forholdet måske kan anses for at være naturligt og jævnbyrdigt, er det nødvendigt, at foreningen sørger for, at træneren ikke længere har et ansvar for det pågældende medlem,” siger Steen F. Andersen og tilføjer:  

”I grelle tilfælde, hvor man ikke er i tvivl om, at en træner eller leder har misbrugt sin position til at få et seksuelt forhold til et medlem, og hvor der er stor ulighed mellem partnerne, skal foreningen også melde det til politiet, så forgriberen kan få sin straf og forhindres i at forgribe sig på andre.”

Idrættens krænkelsesnævn

Paragraf 223 og § 225 kriminaliserer egentlige seksuelle forhold, men trænere og ledere må naturligvis heller ikke blufærdighedskrænke foreningens medlemmer, eksempelvis ved at tage billeder i omklædningsrummet eller sende billeder af sig selv til foreningens medlemmer.

Får man en plet på straffeattesten, bliver man automatisk udelukket at virke i idrætsforeningerne. Skulle det komme så vidt, skal vedkommende med den plettede attest selv søge idrættens Seksualkrænkelsesnævn om tilladelse til fremover at virke i idrætsforeningen.

Læs om Seksualkrænkelsesnævnet her.